ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
194
เดือนนี้
1,079
เดือนที่แล้ว
2,225
ปีนี้
14,934
ปีที่แล้ว
18,027
ทั้งหมด
112,913
ไอพี ของคุณ
44.200.175.255
1
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่สอง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วาระ 1

15 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร อบต. ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.สูงเนิน บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 1

05 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  

02 สิงหาคม 2565

การรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
20 กรกฎาคม 2565

กิจการแห่เทียนเข้าพรรษา ประปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
12 กรกฎาคม 2565

โครงการส่งเสริมเทศโนโลยีการด้านอารักขาพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการด้านอารักขาพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กล่าวเปิดงาน โดย นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวพบปะกับเกษตรกร ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา นางสาวอัชรีย์ หงษ์ประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวธารทิพย์ รุ่งแจ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการควบคุมบริหารจัดการเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเกิดการระบาดของโรคที่เกี่ยวกับต้นข้าวหรือพืชที่เพาะปลูกได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างระบบนิเวศทางสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล และส่งเสริมลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 5,7,17 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

08 กรกฎาคม 2565

โครงการรวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ท้องในวัยเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

30 มิถุนายน 2565

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

24 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ณ ศาลากลางหมู่บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 1

ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

23 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมคัดแยกขยะและทำน้ำหมักชีวภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14

ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

22 มิถุนายน 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวให้แก่ครอบครัวคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ด้วย ปลัด อบต. พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวให้แก่ครอบครัวคนพิการ บ้านปราสาท หมู่ 6 ที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

13 มิถุนายน 2565

การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
03 มิถุนายน 2565

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ และโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการรักษาเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ และโครงการส่งเสริมปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สระน้ำวัดพนมดินสุวรรณาราม หมู่ที่ 16 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

03 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานชั้นพันธุ์ข้าวและราคาต่อหน่วยสูง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรม โดย นายเอกภาพ สุขสังวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวพบปะกับเกษตรกร ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ นางสาวสุขนิชชา รักแจ้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 3, 4, 12, 14, 15, 16 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

27 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามให้การช่วยเหลือคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 11/5/65 เวลา13:00น.
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.สูงเนิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พมจ.บร. ,รพ.กระสัง ,รพ.สตบ้านตะครองใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามให้การช่วยเหลือคนพิการ ณ บ้านเลขที่ 108 ม.13 บ้านเสม็ด ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

12 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (136 รายการ)