ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,657
เดือนที่แล้ว
2,522
ปีนี้
23,987
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
148,658
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256123 มี.ค. 2566
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256320 มี.ค. 2566
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256520 มี.ค. 2566
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 256120 มี.ค. 2566
5ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.สูงเนิน ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 พ.ย. 2562
6พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25371 พ.ย. 2562
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.25421 พ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 1 พ.ย. 2562
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา1 พ.ย. 2562
10พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร1 พ.ย. 2562
11ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25491 ต.ค. 2561
12ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.25611 ต.ค. 2561
13ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25491 ต.ค. 2561

1