• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 3

สัปดาห์นี้ 9

เดือนนี้ 112

ทั้งหมด 7200

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 6.1  การคมนาคม  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้น มีรถประจำทางวันละ  4  เที่ยว  ซึ่งติดต่อกับทุกหมู่บ้านโดยตรงนอกจากนี้มีรถประจำทางสายกระสัง- พลับพลาชัย  ผ่านตลอดทั้งวัน

 6.2 การโทรคมนาคม

 -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                              จำนวน           -             แห่ง  

        -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                      จำนวน         18           แห่ง

        -  หอการกระจายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์          จำนวน         19         แห่ง

6.3  การไฟฟ้า  สำหรับการให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง  โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   อำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  หน่วยราชการ ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินนั้น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือนจำนวน  19  หมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการาติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  เพื่อให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย

6.4   แหล่งน้ำธรรมชาติ

 -  ลำห้วย                     3        สาย

 -  หนองน้ำและอื่น ๆ    11       แห่ง

6.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 *  คลอง                                   5        แห่ง

 *  สระน้ำ                                31        แห่ง

*  ฝาย                                      8         แห่ง

*  น้ำโยก / บ่อน้ำ                     41         แห่ง

*  ถังเก็บน้ำ                             32         แห่ง

*  หนองน้ำ                              16         แห่ง

*  บึง / ห้วย                            15          แห่ง

*  อ่างเก็บน้ำ                            3          แห่ง

*  ประปาหมู่บ้าน                       7          แห่ง

 6.6  การบริหารสาธารณะในหมู่บ้าน

*   ประปาหมู่บ้าน        8     แห่ง

*   การกำจัดขยะยังอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือน กำจัดโดยวิธีเผา และฝัง  กลบ

 6.7  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                  ในฐานะที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  จึงมีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67แห่งพระราชบัญญัติแห่งสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ  2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   ฉบับที่  3  พ.ศ. 2542  ดังนี้

        (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล

(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8)  บำรุงรักษาศิลป  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 และตามมาตรา  68  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  3  พ.ศ. 2542  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการใด ๆ ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้(1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

(2)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสวนสาธารณะ

(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

(8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(10)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(12)  การท่องเที่ยว

(13)  การผังเมือง

7.  ข้อมูลอื่น  ๆ

      มีกลุ่มที่มวลชนจัดตั้งขึ้นจำนวน      3     กลุ่ม  คือ

           -   ลูกเสือชาวบ้าน                       จำนวน            2      รุ่น

           -   กลุ่มสตรี                                จำนวน          19        กลุ่ม

           -   ประชาคมหมู่บ้าน                    จำนวน          19        กลุ่ม

 

 

              

foot33