• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 3

สัปดาห์นี้ 9

เดือนนี้ 112

ทั้งหมด 7200

Currently are 21 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพสังคม

สภาพสังคม

4.  สภาพทางสังคม

         4.1  การศึกษา

    ด้านการศึกษาที่มีสถานที่หรือกิจกรรมที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าพาหนะ  เงินสมทบประกันสังคมให้ดำเนินการ มีดังนี้

    1.  ศูนย์เด็กเล็ก  (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)  จำนวน  6  ศูนย์

 -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสูงเนิน              ที่ตั้ง  หมู่ที่   1  บ้านสูงเนิน

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งสว่าง             ที่ตั้ง  หมู่ที่   7  บ้านทุ่งสว่าง

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านบัวถนน              ที่ตั้ง  หมู่ที่   4  บ้านบัวถนน

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจะเนียง               ที่ตั้ง  หมู่ที่   5  บ้านจะเนียง

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านปราสาท             ที่ตั้ง  หมู่ที่   6  บ้านปราสาท

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านตะครองใต้         ที่ตั้ง  หมู่ที่   3บ้านตะครองใต้

     2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต  2  จำนวน  7  แห่ง

             2.1     โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม (มัธยมศึกษา)    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3  บ้านตะครองใต้  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.2     โรงเรียนบ้านสูงเนิน                               ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1บ้านสูงเนิน  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.3     โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง                             ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7บ้านทุ่งสว่าง  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.4     โรงเรียนบ้านบัวถนน                               ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4บ้านบัวถนน  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.5     โรงเรียนวัดบ้านปราสาท                         ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6บ้านปราสาท  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.6     โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี                    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5บ้านจะเนียง  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.7     โรงเรียนบ้านตะครองใต้                           ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3บ้านตะครองใต้  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์      

        4.2  สถาบันและองค์กรด้านศาสนา

            -  มีวัด/สำนักสงฆ์  8  แห่ง

    -  ภาษาและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาเขมร, ส่วย)

       4.3   สาธารณสุขในเขตตำบลสูงเนิน

                         มีสถานบริการด้านสุขภาพให้บริการแก่ประชาชนโดยผู้เข้ารับการรักษาจะเป็นโรคที่ไม่หนักมากนัก  หากผู้ป่วยมีอาการที่หนักมากจะนำไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกระสังซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอโดยให้บริการสาธารณสุขประกอบด้วย

            -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน          2    แห่ง

            -   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน      จำนวน          19    แห่ง

            -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน

     -   อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน               

        4.4  สวัสดิการสังคม

           -   จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก/สตรี/คนชรา/คนพิการ

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อเอดส์

      4.5   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          -  สถานีตำรวจ                      -      แห่ง        

          -  สถานีดับเพลิง                   -      แห่ง

          -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   มีอปพร.  จำนวน     230      นาย

          -   อาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉิน                           จำนวน      10        คน

          -   ตำรวจหมู่บ้าน                                        จำนวน      57        คน

   5.  ด้านการเมืองการบริหาร

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยสมาชิกสภาหมู่บ้านละ  2  คน รวม  38  คน

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             นายสมบูรณ์  เการัมย์

              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        นายบุญเลิศ  มูลวัน

              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          นางสาววาสนา  ยิ่งรุ่งโรจน์ (ปลัด อบต.)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน   ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  สามารถแต่งตั้งรองนายกอีก  2  คน และเลขานุการนายก ฯ อีก   1  คน  เพื่อช่วยเหลือการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายก ฯ มอบหมาย

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                              นายพิศิษฐ์  แก้วสอน

              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่  1           นายมนตรี  แปลงดี

              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่  2           นางเพือด   ออร์

              เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล               นายศรนรินทร์  สัตตารัมย์

  ฝ่ายพนักงานประจำ  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจำรวมตลอดถึงลูกจ้าง แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

                 1. สำนักปลัด

                 2. กองคลัง 

                 3.  กองช่าง

                 4. ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

                             5. ส่วนส่งเสริมการเกษตร

                6. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   อัตรากำลังในองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  ทั้งหมด  40  คน  ประกอบด้วย

         1.  พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประกอบด้วย 

                      พนักงานส่วนตำบล  จำนวน    10  คน  

                      ครูผู้ดูแลเด็ก           จำนวน      9  คน 

               และ ลูกจ้างประจำ          จำนวน       1  คน

         2.  พนักงานจ้าง  จำนวน  21  คน  ประกอบด้วย 

                       พนักงานจ้างตามภารกิจตามโครงการถ่ายโอน  (ผู้ดูแลเด็ก)     10    คน 

                       พนักงานจ้างตามภารกิจภายในสำนักงาน อบต.  จำนวน           6     คน                            

                และ พนักงานจ้างทั่วไป          จำนวน         5    คน

   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  ประจำปีงบประมาณ 2556   แยกเป็นดังนี้  คือ

                 *  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินไม่รวมเงินอุดหนุน        22,933,052.79                บาท

                 *  รายจ่ายประจำ                                                                      19,949,769.22                บาท

                 *  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                          38,339,952.00                 บาท

 

 

 

 

 

foot33