• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 3

สัปดาห์นี้ 9

เดือนนี้ 112

ทั้งหมด 7200

Currently are 14 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สภาพทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐาน

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 6.1  การคมนาคม  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้น มีรถประจำทางวันละ  4  เที่ยว  ซึ่งติดต่อกับทุกหมู่บ้านโดยตรงนอกจากนี้มีรถประจำทางสายกระสัง- พลับพลาชัย  ผ่านตลอดทั้งวัน

 6.2 การโทรคมนาคม

 -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                              จำนวน           -             แห่ง  

        -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                      จำนวน         18           แห่ง

        -  หอการกระจายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์          จำนวน         19         แห่ง

6.3  การไฟฟ้า  สำหรับการให้บริการด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง  โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   อำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  หน่วยราชการ ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินนั้น ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือนจำนวน  19  หมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการาติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  เพื่อให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย

6.4   แหล่งน้ำธรรมชาติ

 -  ลำห้วย                     3        สาย

 -  หนองน้ำและอื่น ๆ    11       แห่ง

6.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 *  คลอง                                   5        แห่ง

 *  สระน้ำ                                31        แห่ง

*  ฝาย                                      8         แห่ง

*  น้ำโยก / บ่อน้ำ                     41         แห่ง

*  ถังเก็บน้ำ                             32         แห่ง

*  หนองน้ำ                              16         แห่ง

*  บึง / ห้วย                            15          แห่ง

*  อ่างเก็บน้ำ                            3          แห่ง

*  ประปาหมู่บ้าน                       7          แห่ง

 6.6  การบริหารสาธารณะในหมู่บ้าน

*   ประปาหมู่บ้าน        8     แห่ง

*   การกำจัดขยะยังอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือน กำจัดโดยวิธีเผา และฝัง  กลบ

 6.7  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                  ในฐานะที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  จึงมีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67แห่งพระราชบัญญัติแห่งสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ  2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   ฉบับที่  3  พ.ศ. 2542  ดังนี้

        (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล

(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8)  บำรุงรักษาศิลป  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 และตามมาตรา  68  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  3  พ.ศ. 2542  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการใด ๆ ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้(1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

(2)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสวนสาธารณะ

(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

(8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(10)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(12)  การท่องเที่ยว

(13)  การผังเมือง

7.  ข้อมูลอื่น  ๆ

      มีกลุ่มที่มวลชนจัดตั้งขึ้นจำนวน      3     กลุ่ม  คือ

           -   ลูกเสือชาวบ้าน                       จำนวน            2      รุ่น

           -   กลุ่มสตรี                                จำนวน          19        กลุ่ม

           -   ประชาคมหมู่บ้าน                    จำนวน          19        กลุ่ม

 

 

              

สภาพทางเศรษฐกิจ

3.  สภาพทางเศรษฐกิจ   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

       ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน     โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์  และอาชีพอื่น  ๆ  ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ    เกษตรกรรม  เช่น

        -  การเกษตรกรรม  ได้แก่   ทำนา  ปลูกผัก  ผลไม้ และทำไร่บางส่วน

        -  รับจ้าง

        -  ค้าขายขนาดเล็ก

        -  ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม

        -  หัตถกรรม

        -  รับราชการ

    รายได้เฉลี่ยของประชากรในพื้นที่   คิดเป็น   25,000  บาท / คน / ปี

     3.1  ด้านเกษตรกรรม

         ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ในพื้นที่ทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ  90และร้อยละ 10เลี้ยงสัตว์และอาชีพอื่น ๆ

    3.2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล     ประกอบด้วย

                        -  ร้านค้า                                          59              แห่ง

                        -  โรงสีขนาดเล็ก                              33              แห่ง

                        -  โรงสีขนาดกลาง                              2              แห่ง

                        -  ร้านทำขนมจีน                                 1              แห่ง

                        -  ฟาร์มเลี้ยงไก่                                   3             แห่ง

                        -  บ้านเช่า                                           1             แห่ง

                        -  โรงเรือนซ่อมรถ                                3            แห่ง

 

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของท้องถิ่น

1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

   วัตถุประสงค์    เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่ว ๆไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นองค์ประกอบ   ประกอบด้วยสภาพทั่วไป  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  การศึกษาและด้านการเมืองการบริหาร  ประกอบด้วย

2.  สภาพทั่วไป

     ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลสูงเนินจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินเมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง  สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  มีอาคารที่ทำการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้  ตำบล  สูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31160

2.1  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  เป็นตำบลหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระสังทางทิศใต้  ประมาณ  20กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2208  (กระสัง -พลับพลาชัย)  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้  คือ

 ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลสองชั้น      อำเภอกระสัง           จังหวัดบุรีรัมย์

 ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลโคกขมิ้น    อำเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลบ้านปรือ    อำเภอกระสัง           จังหวัดบุรีรัมย์         

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลหลักเขต     อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์           

 2.2  เนื้อที่             

ตำบลสูงเนิน  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  63,514  ไร่ หรือประมาณ  69.622ตารางกิโลเมตร  

2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง มีป่าไม้  เบญจพรรณ มีลำห้วยเล็กๆ ไหลผ่านไปรวมกันที่ลำชีน้อย ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ ลำห้วยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี

2.4  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ

       ฤดูร้อน              เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

       ฤดูฝน                เริ่มตั้งแต่ เดือน มิถุนายน – ตุลาคม

       ฤดูหนาว            เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม -  มกราคม  

2.5  การปกครอง 

       การปกครองตำบลสูงเนิน แบ่งการปกครองเป็น   19 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินทุกหมู่บ้าน

 

 

 

 

สภาพสังคม

4.  สภาพทางสังคม

         4.1  การศึกษา

    ด้านการศึกษาที่มีสถานที่หรือกิจกรรมที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าพาหนะ  เงินสมทบประกันสังคมให้ดำเนินการ มีดังนี้

    1.  ศูนย์เด็กเล็ก  (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)  จำนวน  6  ศูนย์

 -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสูงเนิน              ที่ตั้ง  หมู่ที่   1  บ้านสูงเนิน

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งสว่าง             ที่ตั้ง  หมู่ที่   7  บ้านทุ่งสว่าง

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านบัวถนน              ที่ตั้ง  หมู่ที่   4  บ้านบัวถนน

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจะเนียง               ที่ตั้ง  หมู่ที่   5  บ้านจะเนียง

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านปราสาท             ที่ตั้ง  หมู่ที่   6  บ้านปราสาท

 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านตะครองใต้         ที่ตั้ง  หมู่ที่   3บ้านตะครองใต้

     2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต  2  จำนวน  7  แห่ง

             2.1     โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม (มัธยมศึกษา)    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3  บ้านตะครองใต้  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.2     โรงเรียนบ้านสูงเนิน                               ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1บ้านสูงเนิน  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.3     โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง                             ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7บ้านทุ่งสว่าง  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.4     โรงเรียนบ้านบัวถนน                               ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4บ้านบัวถนน  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.5     โรงเรียนวัดบ้านปราสาท                         ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6บ้านปราสาท  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.6     โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี                    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5บ้านจะเนียง  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

     2.7     โรงเรียนบ้านตะครองใต้                           ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3บ้านตะครองใต้  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์      

        4.2  สถาบันและองค์กรด้านศาสนา

            -  มีวัด/สำนักสงฆ์  8  แห่ง

    -  ภาษาและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาเขมร, ส่วย)

       4.3   สาธารณสุขในเขตตำบลสูงเนิน

                         มีสถานบริการด้านสุขภาพให้บริการแก่ประชาชนโดยผู้เข้ารับการรักษาจะเป็นโรคที่ไม่หนักมากนัก  หากผู้ป่วยมีอาการที่หนักมากจะนำไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกระสังซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอโดยให้บริการสาธารณสุขประกอบด้วย

            -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน          2    แห่ง

            -   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน      จำนวน          19    แห่ง

            -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน

     -   อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน               

        4.4  สวัสดิการสังคม

           -   จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก/สตรี/คนชรา/คนพิการ

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

    -   จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อเอดส์

      4.5   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          -  สถานีตำรวจ                      -      แห่ง        

          -  สถานีดับเพลิง                   -      แห่ง

          -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   มีอปพร.  จำนวน     230      นาย

          -   อาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉิน                           จำนวน      10        คน

          -   ตำรวจหมู่บ้าน                                        จำนวน      57        คน

   5.  ด้านการเมืองการบริหาร

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยสมาชิกสภาหมู่บ้านละ  2  คน รวม  38  คน

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             นายสมบูรณ์  เการัมย์

              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        นายบุญเลิศ  มูลวัน

              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          นางสาววาสนา  ยิ่งรุ่งโรจน์ (ปลัด อบต.)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน   ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  สามารถแต่งตั้งรองนายกอีก  2  คน และเลขานุการนายก ฯ อีก   1  คน  เพื่อช่วยเหลือการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายก ฯ มอบหมาย

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                              นายพิศิษฐ์  แก้วสอน

              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่  1           นายมนตรี  แปลงดี

              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่  2           นางเพือด   ออร์

              เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล               นายศรนรินทร์  สัตตารัมย์

  ฝ่ายพนักงานประจำ  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจำรวมตลอดถึงลูกจ้าง แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

                 1. สำนักปลัด

                 2. กองคลัง 

                 3.  กองช่าง

                 4. ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

                             5. ส่วนส่งเสริมการเกษตร

                6. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   อัตรากำลังในองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  ทั้งหมด  40  คน  ประกอบด้วย

         1.  พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประกอบด้วย 

                      พนักงานส่วนตำบล  จำนวน    10  คน  

                      ครูผู้ดูแลเด็ก           จำนวน      9  คน 

               และ ลูกจ้างประจำ          จำนวน       1  คน

         2.  พนักงานจ้าง  จำนวน  21  คน  ประกอบด้วย 

                       พนักงานจ้างตามภารกิจตามโครงการถ่ายโอน  (ผู้ดูแลเด็ก)     10    คน 

                       พนักงานจ้างตามภารกิจภายในสำนักงาน อบต.  จำนวน           6     คน                            

                และ พนักงานจ้างทั่วไป          จำนวน         5    คน

   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  ประจำปีงบประมาณ 2556   แยกเป็นดังนี้  คือ

                 *  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินไม่รวมเงินอุดหนุน        22,933,052.79                บาท

                 *  รายจ่ายประจำ                                                                      19,949,769.22                บาท

                 *  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                          38,339,952.00                 บาท

 

 

 

 

 

foot33