• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 3

สัปดาห์นี้ 9

เดือนนี้ 112

ทั้งหมด 7200

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

            “ การบริหารจัดการโปร่งใส ผลิตภัณฑ์ตำบลก้าวไกล การเกษตรสร้างมูลค่า ชาวประชาเข้มแข็ง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

    การก่อสร้างประปาและขยายเขตประปา

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน พัฒนาสิ้นค้าประจำตำบล

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ การพัฒนาภูมิปัญญาศิลป-

   วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข้งของชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ

5) ยุทธศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดทั้งการพัฒนาการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่

   ในการปฏิบัติงาน

7) ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงและลดต้นทุนทางการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foot33